Florenszkíj | Az ikonosztáz

„Tudósnak látszottam, belül azonban mágus voltam.”  (Pavel Florenszkíj)

Pavel Alexandrovics Florenszkij a XX. századi orosz kultúra kiemelkedő tudósegyénisége, a legszerencsétlenebb korban élt és alkotott, amely teremtő elme számára valaha adatott. Az oroszországi bolsevik forradalom, a sztálini terrorállam kiépülésének időszakában. Egyetemi tanulmányait a Moszkvai Egyetem matematika – fizika szakának elvégzése után, mivel a természettudományok által megszerezhető behatárolt igazságok nem elégítették ki megismerési vágyát a Hittudományi Akadémián folytatta ahol 1911-ben szentelték pappá. Filozófiájában jelentős a neoplatonikus gondolkozás hatása, amely a kanti racionalizmus és a pozitivizmus következetes kritikájával társulva újította meg az orosz ortodoxiát. Számos könyvvel és tanulmánnyal gazdagította mind a matematika (Paradoxonok a geometriában, A szám mint forma ) mind a vallás tudományát, foglalkozott relativitáselmélettel és ő hozta létre az egyik első anyagtannal foglalkozó kísérleti laboratóriumot.12 szabadalmaztatott találmány fűződik hozzá.
Az oroszországi bolsevik forradalmat a modernizmus válságaként és a „szellemi nihilizmus” megnyilatkozásaként élte meg azonban bízott benne, hogy a krízis után a világ megtisztulva visszatér a normális kerékvágásba. A szovjet éra elején ugyan kisebb – nagyobb megszakításokkal de dolgozhatott, 1933-ban viszont a sztálini rémuralom fokozódásával az OGPU, mint „szélsőségesen jobboldali beállítottságú monarchistát” letartóztatta és lágerbe szállíttatta, innen egy szibériai talajkutató állomásra került, ahol az „örökfagy – kérdéskör” tanulmányozására felállított kutatócsoport tagja volt. Ezután a szibériai Szolovki – szigetre került ahol megalázó körülmények között tucatnyi társával tartották fogva. Egy jódipari üzemben végeztek kényszermunkát, jellemző, hogy Florenszkíj még itt is fejtett ki tudományos tevékenységet. A majdani Második Világháborúban a tengeri moszatokból itt kinyert jóddal kezelték a szovjet katonák sérüléseit…

1937-ben a tudóst Leningrádba szállították ahol koncepciós vádak alapján December 8.-án végezték ki.

Az ikonosztáz című munkája eredetileg az A kultusz filozófiája című átfogó művének egy része lett volna azonban reflektálva az ikonok tömeges elpusztítására és a kultusztárgyak kommunisták által történő meggyalázásra, gyorsítva fejezte be. Életében természetesen a sztálini cenzúra miatt nem jelenhetett meg. 1960-ban először egy francia kiadónál jelent meg egy kivonat, széles körben ismertté az 1972-es és az 1985-ös párizsi kiadások után vált a mű. Magyaroszágon az első, pontatlan és hiányos 1988-as kiadás után 2005-ben jelent meg a teljes szöveg.

Florenszkíj tézise szerint az ikon ablak a túlvilágra, Isten valóságos aláereszkedésének színhelye, amiről az ikonfestő csak „ellebbenti a szellemi fátylat” szubsztanciája maga a fény, a transzcendens, isteni energia, amit az ikon szemlélhetővé tesz, ebben az értelemben az ikonfestészet nem is művészet hanem prédikáció amely művészi eszközöket használ. Az ikon a két világ találkozását jelképezi a szimbólum a szó eredeti értelmében tehát az osztatlan állapot helyreállítására törekszik.
 

„A láthatatlant azonban az érzéki tekintet önmagában véve azért nem foghatja fel, mert nem látható és amiként a tömjénfüst oszlopa, sugara és ködfátyla sem érzékelhető, az oltár mint noumenon sem létezhetne a szellemileg vak tekintet számára ha nem jelölnék olyan érzéki tapasztalattal megközelíthető jelzések amelyek önmagukban véve képesek arra, hogy a láthatatlant láttassák… a két világot elválasztó oltárfal az ikonosztáz... e szellemi támaszul használt, tárgyi alakot öltött ikonosztáz nem elrejt valamit…a hívő elől …nekik a félig vakoknak mutatja meg a másik világ titkait.

(Pavel Florenszkíj : Az ikonosztáz)A könyv első részében megismerkedünk az álom mint imaginárius tér, a két világ közötti átjáró fogalmával. Ezután Florenszkíj végigvezet minket az orosz ortodoxia lenyűgöző világán, megismerjük az egyházi hierarchiától kezdve a templom és az ikonosztáz szimbolikáját, a szent ikonfestők közösségeit és feladatait, az ikonok alapanyagait és készítésük metodikáját.
A könyv második része egy platonikus dialógus formájában vezet át minket az ortodoxia évszázadainak fejezetein és egy filozófiai-művészettörténeti kitekintés során képet kapunk a hellén, katolikus, reneszánsz és protestáns nyugati egyházi művészetről is, a keleti teológia tükrében. Megismerjük az ikon léthierarchiájával szoros összhangban levő színszimbolikáját, az ikonfestészet kánonját, a szigorú szabályok miértjét és mikéntjét, illetve azt a bomlási folyamatot, amely Florenszkíj tézise szerint az orosz egyházban az elvilágiasodással összhangban zajlik és amely az ikonfestészet XX. századi degradálódását okozta.

Ezt a könyvet ajánlom azoknak a vallásos és nem vallásos embereknek egyaránt akik, az egyetemes kultúra nagy kérdéseivel szeretnének foglalkozni, de azoknak is, akik a művészetfilozófia eddig talán kevésbé feltárt területeire merészkednek.
A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2012. 11. 26. - 06:14 | © szerzőség: Edeneye