Amit a dark-goth elnevezés fed

Amikor definiálni próbáljuk a dark, goth és grufti fogalmakat, s főleg azt, hogy kire mondhatjuk őket, s ki tartozik bele a csoportjukba, nehéz feladatot vállalunk. Roppant diffúz fogalmak és maga a közösség is szerteágazó, kategorizálni talán a Wittgenstein-féle családi hasonlóság ill. prototipikusság segítségével lehetne. Ha kívülről szemléljük, akkor bizonyos jellegzetességek alapján használhatjuk a dark-goth gyűjtőfogalmat rájuk, ők viszont természetesen differenciáltabban látják a világukat és irányzataikat, és helyenként hangsúlyos eltérések is lehetnek a dark, goth és grufti fogalmak között. Talán halmazokból álló modellel lehetne legjobban szemléltetni: vannak átfedések, metszetek, s vannak (proto)tipikus követelményei egyik-másik halmaznak.

Tapasztalom az, hogy még a csoport tagjai is bajban vannak, amikor ez a kérdés elhangzik: mit is jelent pontosan az, hogy dark-goth?
Kezdjük először a szavak magyarázatával! Ahogy a későbbi fejezetekben részletesebben látni fogjuk az angol "dark" szó az 1980-as évek legelején létrejött "poszt-punk" mozgalom, a new wave sötét, komor hangulatú ifjúsági könnyűzenei-mozgalom oldalhajtásának a nevéből, a "dark wave"-ből származik. A szó jelentése sötét, s ez a dalszövegek, az életérzés borongósságára utal és a fekete színre, amelyet az előadók és a rajongók az öltözékekben, hajfestésben stb. preferáltak. Tehát a dark (wave) leginkább arra a sajátos könnyűzenei stílusra és a köré kialakult mozgalomra utal, amely akkor, a nyolcvanas évek elején született, s máig vannak követői, jellegzetes zenekarai.
A goth szó körülírása ennél nehezebb feladat. Az etimológiáját és jelentését keresve a következő szócikkeket találtam:

Goth 1: a késő latin gothi szóból származik (14. század). Jelentése: azon germán csoport tagja, amely elárasztotta a Római Birodalmat a keresztény éra korai századaiban /1/
Goth 2: nyers, bárdolatlan személy, aki híján van kultúrának és jólneveltségnek /2/
Goth 3: A rockzene olyan stílusa, amely zord, kietlen, gyászos képeket idéz meg /3/

A goth (gót) szót a Római Birodalom bukásában nagy szerepet játszó germán törzsek elnevezéseként használják először. A népcsoport vélt vagy valós jellemzői miatt a szóhoz olyan konnotációk kapcsolódnak, mint "barbár", "középkori", "bárdolatlan". A XII. században kialakuló korstílust illetik ezzel a névvel (később részletesen tárgyalom, hivatkozásokat l. ott), akkor is pejoratív éle volt a jelzőnek. Leértékelés fejeződött ki általa, mert ez az építészeti stílus szemben állt a klasszikus antik formákkal, a korábbihoz képest - a kor embere számára - "nemkívánatosat", nem átláthatót, nem a klasszikus esztétikához mérhető ("barbár") alkotásokat hozott létre. Később bizonyos irodalmi műveket, s átfogó sajátosságokat jelölnek így a XVI. századtól kezdve. A romantika szerzői közül pl. Byron, Shelley, Edgar Allan Poe, később H.P. Lovecraft bizonyos munkáit sorolják ide.
Mivel nincs mindig egységes rendszer abban, ahogy ezeket a jelzőket a szubkultúrán belül használják, az érzésem az, hogy a goth (angolban használatos a gothic is) leginkább a tartalomra vonatkozik, arra a sajátos érzésre, hangulatra, amely erős szálakkal kötődik ahhoz a megfoghatatlan, metafizikai hangulathoz, amely a gótikát jellemzi, vagy a fent felsorolt szerzők bizonyos munkáit. A goth sokkal inkább kötődik eleven szálakkal a múlthoz (leggyakrabban: archaikus Egyiptom, kelta-germán kultúra, középkor, viktoriánus kor). Ezzel a névvel illethetők bizonyos kellékek, szimbólumok együttállása is. Nagyon jól körüljárja ezt a világot az elismert brit rendező, Ken Russel a Gótika című filmjében /4/. Következőképp foglalja össze Mick Mercer, a korábban említett "beavatott" újságíró a gothról alkotott fogalmát:
"A goth az elmélkedés azon pillanatairól szól, amelyekben mindannyiunknak része van - nosztalgia, sóvárgás, amelyek az érzelmeinkből születnek, saját gyarlóságaink aláfestő zenéje ez. A goth a zenének az egyetlen formája ma, amely a lelkünket nagyító alá veszi. A melankólia mögött mindig több a bánat, mint a tragédia, több az igazság benne, mint a dráma. Épp ezért a méltóság a goth esszenciája. Ezek azok a dolgok, amelyek miatt olyan mozgalommá vált, amely ünnepli az életet, s nem értékeli le azáltal, hogy az alapvető kérdéseket hagyná megmerevedni, kiszáradni."

A következő idézet egy goth honlapról /5/ származik:
"A goth meghatározó jellemzője az igény arra, hogy megragadjuk a bennünk, mindannyiunkban meglévő sötétséget és felhozzuk a fényre, s így annak ismerhessük fel, ami: önmagunk szerves, egységet alkotó része, történjék bármi is." /6/

Úgy vélem nem a közös aktivitás, vagy feltétlenül a külsőségek a döntők, nincs közös szenvedély, nincs közös vallás vagy egységes világnézet. Ahhoz, hogy valaki dark-goth legyen az kell, hogy elfogadja a dark mozgalom bizonyos zenéit és gondolatait, illetve identitását valamilyen látható módon jelezze, a dark-goth szimbólumrepertoárból választva.
"Ez olyan vékonyka határ, hogy nehéz eldönteni mi a dark és a goth, és a gruftik ezen belül, vagy kívül esnek" - mondta egyik interjúalanyom. A grufti kifejezés a dark-goth mozgalom egyik "irányzatának" németben elterjedt elnevezése, s amelyet itthon is használtak és használnak csoportjuk bizonyos tagjainak megjelölésére (ma már kevésbé, inkább a 90-es évek előtt, körül jellemző). A német Gruft (sírbolt) szóból képezve: "Fekete ruhában járnak, hajukat feketére festik, arcukat halotti sminkkel borítják. Gyakran járnak temetőbe. (…) Céljuk a halál, a túlvilágba való átlépés." (RÁCZ, 1998b). Ezek a fiatalok a kilencvenes évek elején főleg a The Cure együttes rajongói közül kerültek ki. Jellemző rájuk a halálvágy és az öngyilkossági kísérletek. Egy fiatal lány mondja: "igen, a gruftik vetik ezt a fajta árnyékot ránk [ti. öngyilkosság], de "lelki társaink" ők is. Van, aki elhatárolódik tőlük, s van, aki nem. Én nem".
A goth hangulat, életérzés sokuk szerint végigkíséri az emberiség történetét, minden kornak megvan a maga - látható vagy nem látható - goth "árnyéka", ahogy az egyik interjúalanyom megfogalmazta: "Byron, Poe kortárs olvasói lehettek a közvetlen elődeink". Másik fiatal úgy válaszolt a kérdésemre, hogy ahhoz, hogy valaki dark-goth legyen "olyan lélek kell, amiben ez már benne él, s ezt a világot nem ők választják, hanem az őket".
A dark-goth szubkultúra magyar nyelvben elterjedt elnevezései a következők: "dárk", "dárkos", "gót", "gótok", "dárk-gótok", grufti stb. Én következetesen a dark-goth elnevezést használom, mert a szubkultúrával általánosságban foglalkozom, s ezen a szinten úgy vélem, hogy többnyire nem lehet különbséget tenni az irányzatok közt. Amikor valami konkrétabbat értek rajta - a fenti megkülönböztetés fényében - külön jelzem.


/1/ The American Heritage Dictionary of the English Language. Fourth Edition, 2000. Houghton Mifflin C.
/2/ WordNet 1.6, 1997 Princeton University http://dictionary.reference.com/search?q=goth
/3/ The American Heritage Dictionary of the English Language. Fourth Edition, 2000. Houghton Mifflin C.
/4/ A film azon az "őrület szélén egyensúlyozó" éjszakán játszódik, amelyet a különc Lord Byron és vendégei élnek át a költő ódon kastélyában, s félelmet keltő kalandok közt megidézik a "Szellemet" (a valóságban ekkor fogan meg Percy Shelley feleségének, Mary Shelley fejében a Frankenstein alapötlete).
/5/ Defining Goth. http://blood-dance.net/goth/origins.html
/6/ Minden további magyarázat nélkül mutatnék rá arra, hogy ez szinte szó szerint megegyezik azzal, amit C. G. Jung mond a lelki érlelődésről/változásról, az individuációs folyamatról. Az első lépésben fel kell ismerni, ezután pedig integrálni kell az árnyék elnevezéssel illetett lélek-részt, a személyiség tudatosan nem kívánt oldalát. L. JUNG, C.G. (1998) Alapfogalmaink lexikona I-II . Kossuth Kiadó, Budapest.

Ősz, mindörökké - Bevezetés a dark-goth világba (Egy szubkultúra pillanatfelvétele)- Szociálpszichológiai műhelymunka; részlet

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2013. 09. 02. - 15:15 | © szerzőség: Kis Gábor